Search

» » Zhan Zheng Zi Wu Xian (1990)

Short summary


Credited cast:
Dalong Fu Dalong Fu - Veteran
Yunhui Jiang Yunhui Jiang - Elder Female nurse
Mengmeng Niu Mengmeng Niu - The Grass
Danping Shen Danping Shen - Female nurse
Dai Zhang Dai Zhang - Young female soldier
All rights reserved © 2017-2022 hd.thomson-multimedia.com