Search

» » Swapna Sagara (1983)

Short summary


Cast overview:
Prashant Nanda Prashant Nanda - Sagar
Mahashweta Roy Mahashweta Roy - Samuka / Seema
Sriram Panda Sriram Panda - Amu
Anita Das Anita Das - Para
Bijoy Mohanty Bijoy Mohanty - Landlord
Hemanta Das Hemanta Das - Gumasta
Pira Misra Pira Misra - Sagar's father
Dukhiram Swain Dukhiram Swain - Sardar
Jairam Samal Jairam Samal - Doctor
Shyamalendu Bhattacharjee Shyamalendu Bhattacharjee - Servant (as Shyamlendu)
Dhira Biswal Dhira Biswal - Doctor
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com