Search

» » Hissatsu shigotonin Hankichi wa onna no ai de tachinaoreru ka? (1979–1981)

Short summary


Episode credited cast:
Makoto Fujita Makoto Fujita - Mondo Nakamura
Gorô Ibuki Gorô Ibuki
Kunihiko Mitamura Kunihiko Mitamura
Takao Yamada Takao Yamada - Hankichi
Kaori Kobayashi Kaori Kobayashi
Megumi Kitagawa Megumi Kitagawa
Akiko Kana Akiko Kana - Osode
Rest of cast listed alphabetically:
Masaru Shiga Masaru Shiga - Denpachi Ijûin
Mari Shiraki Mari Shiraki - Ritsu
Kin Sugai Kin Sugai - Sen
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com