Search

» » Hu guang (1989)

Short summary


Credited cast:
Weigang Fan Weigang Fan - Doctor Zheng
Yang Gao Yang Gao - Floricultural old man
Ping Guan Ping Guan - Jing Zhi
Bai Ling Bai Ling - Jing Huan
Xiaohua Luo Xiaohua Luo - Jing's mother
Yuanzhi Tang Yuanzhi Tang - Jing Hongcun
Yanjie Tong Yanjie Tong - Xie Hong
Xiong Xiao Xiong Xiao - Xie Ni
Guangbei Zhang Guangbei Zhang - Liu Kai
Zhenyao Zheng Zhenyao Zheng - Xiao Bo
Yitong Zhi Yitong Zhi - Xie Zining
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com