Search

» » Danchizuma: Ubawareta yoru (1973)

Short summary


Cast overview:
Junko Miyashita Junko Miyashita - Michiko Egami
Kazuhiko Kasai Kazuhiko Kasai - Ikuo, Michiko's husband
Kazuko Shirakawa Kazuko Shirakawa - Teruko Tokura
Hirokazu Inoue Hirokazu Inoue - Hatanaka
Shingko Jô Shingko Jô - Yoshiko (Female clerk)
Toshihiko Oda Toshihiko Oda - Yakuza
Kôji Kai Kôji Kai - Master Kasai
Yumi Nakano Yumi Nakano - Woman in handcuffs
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com