Search

» » Mankurt (1990)

Short summary


Credited cast:
Maya-Gozel Aimedova Maya-Gozel Aimedova
Nurberdy Allaberdyyev Nurberdy Allaberdyyev
Maysa Almazova Maysa Almazova
Baba Annanov Baba Annanov
Kerim Annanov Kerim Annanov
Yilmaz Duru Yilmaz Duru
Altyn Khodzhayeva Altyn Khodzhayeva
Khommat Mullyk Khommat Mullyk
Khodzha Durdy Narliyev Khodzha Durdy Narliyev
Takhyr Narliyev Takhyr Narliyev
Mergen Niyazov Mergen Niyazov
Maya Nuryagdyyeva Maya Nuryagdyyeva
Sapar Odayev Sapar Odayev
Tarik Tarcan Tarik Tarcan
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com