Search

» » Edo no taka

Short summary


Series cast summary:
Michio Hino Michio Hino - Yahei 1 episode, 1978
Yoshio Inaba Yoshio Inaba - Seibei 1 episode, 1978
Nobuo Kawai Nobuo Kawai - Osuminokami Makino 1 episode, 1978
Akiko Kazami Akiko Kazami - Ofuku 1 episode, 1978
Hideaki Nagai Hideaki Nagai - Hisataka Kawai 1 episode, 1978
Yukiko Nagano Yukiko Nagano - Omatsu 1 episode, 1978
Masazumi Okabe Masazumi Okabe - Tamasuke 1 episode, 1978
Eiji Okada Eiji Okada - Okitsugu Tanuma 1 episode, 1978
Kôtarô Satomi Kôtarô Satomi - Shogun Ieharu 1 episode, 1978
Kenzô Tabu Kenzô Tabu - Yamada Sakon 1 episode, 1978
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com