Search

» » Inostrantsy (2007)

Short summary

Igor and Elena grandly celebrate 5th anniversary of wedding, but in the pitch of merriment Elena announce that is going to divorce.
Igor and Elena grandly celebrate 5th anniversary of wedding, but in the pitch of merriment Elena announce that is going to divorce.

Credited cast:
Evgeniya Dmitrieva Evgeniya Dmitrieva - Elena Melnikova
Anatoliy Zhuravlyov Anatoliy Zhuravlyov - Igor Melnikov
Vera Voronkova Vera Voronkova - Elena's friend
Andris Lielais Andris Lielais - Dutchman
Evklid Kyurdzidis Evklid Kyurdzidis - Orlov
Lyudmila Shmelyova Lyudmila Shmelyova - Tata
Maksim Bramatkin Maksim Bramatkin
Yuliya Yudintseva Yuliya Yudintseva
Egor Barinov Egor Barinov - Alik, Igor's friend
Viktor Stepanov Viktor Stepanov
Irina Sidorova Irina Sidorova - Valentina
Rest of cast listed alphabetically:
Svetlana Alekseyeva Svetlana Alekseyeva
Sergey Bezdushny Sergey Bezdushny - Motor ship's captain (as Sergey Bezdushnyy)
Vitaliy Bordachev Vitaliy Bordachev - Ship's doctor
Oksana Burlay-Piterova Oksana Burlay-Piterova
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com