Search

» » Doctors: Saikyô no meii Episode #2.9 (2011– )

Short summary

A season finale.


Episode credited cast:
Ikki Sawamura Ikki Sawamura - Sagara Kosuke
Masanobu Takashima Masanobu Takashima - Moriyama Suguru
Manami Higa Manami Higa - Miyabe Sachi
Rest of cast listed alphabetically:
Michiko Ameku Michiko Ameku - Omura Nakako
Atsuko Anami Atsuko Anami - Yoshikawa Mizuki
Atsushi Atsushi - Takaizumi Kenya
Satoshi Dairaku Satoshi Dairaku
Reiko Fujiwara Reiko Fujiwara - Matsushita Moe
Junko Hamura Junko Hamura - Nurse
Tomoko Ikuta Tomoko Ikuta - Mochizuki
Makoto Imasato Makoto Imasato
Yosuke Ishii Yosuke Ishii - Kuramoto
Ran Itô Ran Itô - Minagawa Kazue
Takaaki Itô Takaaki Itô - Yanokura Minoru
Kaohiko Kaoda Kaohiko Kaoda - Patient
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com