Search

» » Umi ni chiru hana (1932)

Short summary


Credited cast:
Reiko Gin Reiko Gin - Yoshiko, Ken's sister
Reiko Hoshi Reiko Hoshi - Yuriko Motoda
Ichirô Izawa Ichirô Izawa - Shin, Ken's brother (as Jiro Izawa)
Reiko Kisaragi Reiko Kisaragi - Dancer
Natsue Kitahara Natsue Kitahara - Dancer
Aiko Soga Aiko Soga - Dancer
Shôsaku Sugiyama Shôsaku Sugiyama - Kurinosuke Yano
Aiko Takatsu Aiko Takatsu - Yoshiko Narimiya
Michimi Tamura Michimi Tamura - Ken Sugimoto
Yasushi Yoshii Yasushi Yoshii - Yotaro Motoda
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com