Search

» » Story of Yanxi Palace Episode #1.3 (2018)

Short summary


Episode credited cast:
Ruoxi Chen Ruoxi Chen - Linglong
Yuer Gao Yuer Gao - Jinxiu
Jiayi He Jiayi He - Palace Maid Zhang
Zixin Jiang Zixin Jiang - Mingyu
Chun'ai Li Chun'ai Li - Nalan Chunxue
Jiawei Li Jiawei Li - Palace Maid Liu
Ruoning Li Ruoning Li - Lu Wanwan
Enshang Liu Enshang Liu - Li Yu
Yuan Nie Yuan Nie - Qianlong Emperor
Lan Qin Lan Qin - Fuca Rongyin
Yufei Shi Yufei Shi - Zhilan
Chunli Song Chunli Song - Empress Xiaoshengxian
Qing Su Qing Su - Hitara Erqing
Xu Tan Xu Tan - Cigiya Qingxi
Zhuo Tan Zhuo Tan - Gao Ningxin
All rights reserved © 2017-2022 hd.thomson-multimedia.com