Search

» » Song of Phoenix Episode #1.13 (2017)

Short summary


Episode credited cast:
Ke Ma Ke Ma - Qu Yuan
Viann Zhang Viann Zhang - Mo Chou Nu
Zhenyu Qiao Zhenyu Qiao - King Huai of Chu
Tian Liang Tian Liang - Zhao Bi Xia
Rest of cast listed alphabetically:
Xi Lan Xi Lan - Empress Nan
Yun Liu Yun Liu - Zheng Xiu
Xin Ning Xin Ning - Tian Ji (Yue Yin)
Tien Niu Tien Niu - Empress Dowager Chu
Zhusheng Yin Zhusheng Yin - Qu Bo Yong
All rights reserved © 2017-2019 hd.thomson-multimedia.com